Beställnings- och leveransvillkor för företagstjänsten

Skapa din egen – Beställnings- och leveransvillkor för företagstjänsten

03.11.2021

1. Allmänt 

1.1. Fazer Store-webbutiken är Fazer Konfektyr Ab:s (hädanefter ”Fazer”) webbutikstjänst för livsmedel (hädanefter ”Tjänsten”).  

1.2. Dessa avtalsvillkor innehåller användningsvillkor för Tjänsten samt beställnings- och leveransvillkor. Genom att registrera sig eller köpa produkter i Tjänsten godkänner användaren av Tjänsten (hädanefter "Kunden") villkoren och förbinder sig att följa dem. I Tjänsten finns utförligare information och instruktioner om villkoren. 

1.3. De gällande villkoren finns på adressen fi.fazer.com. 

1.4. Produkterna som kan beställas i Tjänsten är avsedda för konsumtion, ej återförsäljning. Vi ingår separata distributionsavtal med våra distributörer.

2. Registrering 

2.1. Kunden registrerar sig vid behov som användare av Tjänsten genom att fylla i sina uppgifter i blanketten för kontaktuppgifter och välja ett användarnamn och lösenord.  

2.2. Kunden ansvarar för att de uppgifter som han eller hon meddelat Fazer är korrekta samt för användningen och förvaringen av användarnamn och lösenord. Användarnamnet och lösenordet får inte lämnas vidare. 

2.3. Fazer bekräftar registreringen separat. Fazer har dock rätt att avslå registreringen och att vid behov inaktivera Kundens användarnamn. 

3. Personuppgifter och hur de används 

3.1. Personuppgifterna och företagsuppgifterna för kunder som använder Tjänsten samlas in och sparas i ett kundregister som upprätthålls av Fazer. I integritetspolicyn beskrivs hur personuppgifterna används. Personuppgifterna samlas in i huvudsak för att tillhandahålla Tjänsten och leverera produkterna. 

3.2. Kunden har rätt att kontrollera och be om att de ändras eller avlägsnas ur registret.  Ta del av Fazers integritetspolicy här. 

4. Beställning 

4.1. Produkterna beställs i webbutiken eller genom kommunikation med säljtjänsten för företag i webbutiken. E-postadressen för kundtjänsten för Fazers webbutik är fazerstore@fazer.com.

4.2. Beställningen blir bindande för Fazer då den separat bekräftats av Fazer. Fazer förbehåller sig rätten att inte godkänna en beställning till exempel om Fazer anser att en personaliserad beställning strider mot god sed eller på annat sätt är olämplig eller om Fazer har anledning att tvivla på kundens betalningsförmåga. Fazer kan utnyttja denna rätt även efter att ha skickat en bekräftelse på beställningen. Fazer strävar efter att meddela kunden om detta så fort som möjligt. Kunden har inte rätt att ångra beställningen i andra situationer än de som särskilt omnämns i användarvillkoren. En beställning som gäller personaliserade produkter eller beställningsarbete kan inte ångras efter att produktionen har startat. 

5. Produktpriser 

5.1. Fazer och Kunden gör en separat överenkommelse om de gällande priserna för Produkterna. Leveranskostnader ingår inte i priserna. Produkternas leveranskostnader tillkommer alltid på fakturan i enlighet med de verkliga kostnaderna. På fakturan tillkommer moms 14%.

5.2. Fazer Store levererar också till Storbritannien, Norge och Schweiz. Observera att tullklareringen eller de kostnader, skatter eller andra avgifter som orsakas av tullklareringen i destinationslandet inte ingår i produktens pris eller i portokostnaderna. Tullklareringen sker i samband med att paketet tas emot. 

6. Betalning  

6.1. De beställda produkterna och leveranskostnaden betalas med faktura efter leveransen av produkterna. Betalningsvillkor är 14 dagar netto. För försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

7. Leverans 

7.1 Den uppskattade leveranstiden uppges i samband med att beställningen bekräftas. Uppskattningen är inte bindande för Fazer.  Produkternas leveranskostnader tillkommer alltid på fakturan i enlighet med de verkliga kostnaderna. 

7.2. Personaliserade produkter beställda via Tjänsten levereras från vår partners lager. Behandlings- och leveranstiden för dessa produkter är längre än för de övriga produkterna, uppskattningsvis 10 till 14 vardagar om inget annat avtalats.  

7.3. Beställningarna behandlas senast vardagen efter att beställningen har bekräftats, varefter de beställda produkterna överlåts till transportföretaget för leverans. 

7.4. Produkterna levereras till den företagsadress som kunden uppgett. Produkter kan beställas till en eller flera leveransadresser. Kunden svarar för att leveransadressen är riktig. Vi skickar separata leveransbekräftelser och spårningslänkar för produkter som personaliserats hos beställaren då produkterna skickas från vår partners lager. De personaliserade produkterna levereras via posten i Finland och leveranser utomlands via DHL, om inge annat avtalats.

Produkter levereras inom EU, Storbritannien, Norge och Schweiz. 

Fazer Store levererar också till Storbritannien, Norge och Schweiz. Observera att tullklareringen eller de kostnader, skatter eller andra avgifter som orsakas av tullklareringen i destinationslandet inte ingår i produktens pris eller i portokostnaderna. Tullklareringen sker i samband med att paketet tas emot.

8. Returer  

8.1. Kunden ska kontrollera leveransens riktighet omedelbart då Kunden mottar leveransen. Om Kunden misstänker att en produkt är felaktig eller att det saknas produkter i leveransen, ska Kunden omedelbart eller senast inom 3 dagar meddela reklamationer angående leveranserna till Fazer. Om produkten konstateras vara felaktig åtgärdar Fazer felet på det sätt som Fazer anser vara bäst i) genom att leverera en felfri eller ersättande produkt istället för den felaktiga eller ii) genom att upphäva köpet för den aktuella produkten och ersätta kunden för priset. 

8.2. Kunden har inte rätt att ångra eller returnera beställda produkter i andra fall än då de beställda produkterna är felaktiga. Kunden har inte reklamationsrätt för ett sådant produktfel som uppkommit av att Fazer har levererat produkten och dess personaliserade innehåll i enlighet med kundens anvisningar. Fazer ansvarar inte för om förhållandena på leveransadressen inte uppfyller de fastställda rekommendationerna för produktens hållbarhet (t.ex. leverns av produkten till postlåda under sommaren). Kunden ansvarar således för att produkten så fort som möjligt efter leveransen flyttas till ändamålsenliga förvaringsutrymmen. 

9. Immateriella rättigheter 

9.1. Alla rättigheter i anslutning till Tjänstens innehåll tillhör Fazer eller dess koncernbolag. Materialet på webbplatsen (såsom texter, bilder, logotyper, varumärken och annat skyddat material) ägs av Fazer eller dess koncernbolag. Det är förbjudet att kopiera eller använda materialen utan Fazers tillstånd. 

9.2. Om Fazer har skapat en personifierad beställning på kundens begäran intygar kunden att det material eller innehåll som kunden lämnat in för den s.k. personifierade produkten inte bryter mot god sed eller tredjeparters rättigheter. Kunden ansvarar för all skada som förorsakas Fazer på grund av Kundens inlämnade material eller innehåll eller för att det bryter mot god sed eller tredje parters rättigheter. Fazer förbehåller sig rätten att inte godkänna eller leverera en beställning av motiverad anledning, såsom att Fazer anser att den personifierade beställningen bryter mot god sed.  

10. Ansvarsbegränsning 

10.1. Fazer garanterar inte att tjänsten fungerar störningsfritt. För tjänsten gäller samma begränsningar som för internet i allmänhet. Exempelvis kan tjänstens tillgänglighet påverkas av att flera användare tar kontakt samtidigt. Fazer ansvarar inte för situationer där Kundens beställning inte kommer fram på grund av att datanätet eller teleförbindelserna är ur funktion. Fazer ansvarar inte för förseningar som orsakas av force majeure. Dessutom ansvarar Fazer inte för fel som inträffar under transporten. 

10.2. Fazer ansvarar inte för indirekt skada. Fazers ansvar begränsas i samtliga fall till värdet av felaktiga, försenade eller saknade produkter. 

11. Tillämplig lag och tvistlösning 

11.1. På dessa villkor tillämpas Finlands lag, utom dess lagvalsbestämmelser, såvida ingenting annat föranleds av tvingande lagstiftning i Kundens hemort. Avtalsparterna ska i första hand sträva efter att genom förhandling lösa eventuella tvister som gäller dessa villkor eller deras tillämpning. Tvister som inte kan lösas genom förhandling mellan avtalsparterna ska lösas vid Helsingfors tingsrätt i Finland.  

12. Uppgifter om tjänsteleverantören  

12.1. Webbutikens kundtjänst 
Fazer Konfektyr Ab. (FO-nummer 0728786-8)  / Logitri (lager)
Besöksadress: Högberginhaara 10 04360 Tuusula, Finland
E-post: fazerstore@fazer.com 

12.2. Webbutiken upprätthålls av 
Fazer Konfektyr Ab (FO-nummer 0728786-8) 
Besöksadress: Fazersvägen 6, 01230 Vanda, Finland 
Postadress: PB 4, 00941 Helsingfors 
Fazers integritetspolicy.